Samen voor veilig

Wat we willen bereiken

Dat gezinnen en huishoudens in veiligheid (blijven) leven. Als er veiligheidsproblemen bestaan in een gezin wordt dit op tijd gesignaleerd, en wordt sneller passende en zinvolle hulp ingezet. Daarbij worden alle problemen en hulpvragen van het gezin bekeken. Veiligheid is daar een onderdeel van, maar het is niet het doel. Op dit moment krijgen gezinnen veel verschillende mensen over de vloer, tegen wie ze constant opnieuw hun verhaal moeten doen. Wij willen toe naar een situatie waarin de verschillende professionals en organisaties samenwerken aan grotere veiligheid voor het gezin.

Waarom we dat willen

Zoals nu wordt gewerkt, gericht op bescherming, is moeilijk en knelt. Passende hulp en bescherming komen te vaak te laat. Daarbij is te weinig samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen. Organisaties werken niet samen, maar volgen elkaar als een estafette op. Daarbij doen deze organisaties hun “eigen stukje”, waarbij hun onderzoekstaken en hulpplannen soms over of door elkaar lopen. Voor veel kinderen en gezinnen betekent dit veel wisselende gezichten van professionals. Daarnaast voelen zij zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Ook veel professionals ervaren deze manier van werken als lastig. Het streven is om efficiënter samen te werken, als één integraal werkend systeem. Dus een systeem waarin de hulp, ondersteuning en de bescherming die wordt geboden één samenhangend geheel vormen voor het gezin. Gericht op álle leden van het huishouden.

Rechtsbescherming speelt bij deze nieuwe manier van werken een belangrijk rol. Zolang er (nog) geen gedwongen maatregelen binnen de gezinssituatie zijn, hebben de professionals hierin zelf de regie. De rechtsbescherming van de gezinnen moet hierbij worden geborgd. Dit betekent dat er altijd dezelfde en duidelijke uitgangspunten, richtlijnen en aanpakken zijn.

Belangrijke acties uit deze opgave

In nauwe samenwerking met de Hervormingsagenda Jeugd is het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming tot stand gekomen. In het Toekomstscenario werken zorgaanbieders, professionals, cliëntorganisaties en het Rijk samen aan een nieuwe werkwijze. Dit gebeurt in het Rijk van Nijmegen in de Proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Twee poezen worden geaaid

De samenwerking tussen Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en lokale teams wordt verstevigd. Dit is vastgesteld in De Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming om kinderen en gezinnen beter én eerder te beschermen. In het hele land wachten kinderen en gezinnen namelijk net te lang op de inzet van Jeugdbescherming en passende jeugdhulp.

Jongen op skelter

In het hele land wachten kinderen en gezinnen té lang op de inzet van jeugdbescherming en passende jeugdhulp. Gelderse jeugdhulpregio’s, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming gaan daarom meer samenwerken. Dit doen we door de inzet van de Jeugdbeschermingstafel (JBT).

Hand over schouder

In het ambtsgebied van colleges en ambtenaren Oost-Nederland hebben een aantal gemeenten en verschillende jeugdstrafrechtpartners zichzelf de vraag gesteld: wat is nodig om de verbinding tussen de jeugdstrafrechtketen en gemeenten te verbeteren?

Jongen op skelter

Om jeugdcriminaliteit in onze regio zo vroeg (preventief) mogelijk aan te pakken is een goede verbinding tussen regionaal jeugd- en veiligheidsbeleid en het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid van belang. Daarom zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen de gemeenten, het Veiligheidshuis en verschillende strafrechtspartners waaronder de politie, het Openbaar Ministerie en de Jeugdreclasseringsorganisaties

Twee voetballende mannen