BOEG

Een beter toekomstperspectief voor Gelderse jongeren, die nu niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is de ambitie van het BOvenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG). Het BOEG functioneert als een partner voor de regionale expertteams. Zoals het Regionaal Expertteam regio Nijmegen. 

Jongen met lego

Kennis toevoegen
BOEG neemt een casus niet over, maar voegt als expertisenetwerk iets toe. BOEG komt in actie als een situatie vastloopt en de hulp aan een gezin niet het gewenste effect heeft. De praatplaat hieronder laat de ambitie, uitgangspunten, positie en werkwijze van BOEG zien.

Overzicht BOEG Jeugdhulp Gelderland

Sinds 2020 zijn er in Nederland acht expertisecentra voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek. Het gaat om jongeren die vastlopen in de zorg. Op de lange termijn moeten deze centra bijdragen aan betere behandelingen, snellere inzet van passende hulp en ketenbreed leren. Zo willen we voorkomen dat problematiek complexer wordt. De acht expertisecentra werken, bijna altijd als een netwerk, aan 3 functies bovenregionale expertisecentra jeugd, die met elkaar samenhangen:

  1. Consultatie en advies
  2. Organiseren van hulp
  3. Kennisfunctie

1. Consultatie en Advies

BOEG heeft in 2020 eerst een netwerk ingericht van onder andere zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, jeugdbeschermers en kennisinstellingen. Hiermee kan BOEG regio’s ondersteunen bij complexe gevallen. BOEG geeft de inbrengers van het Overleg Passende Hulp consultatie en advies. Bijvoorbeeld met specialisten op het gebied van autisme en verslavingsproblematiek of ervaringsdeskundigen. Ook ‘coaching on the job’ en procesregie is mogelijk. Allemaal met als doel te komen tot doorbraak.

2. Organiseren van hulp

Door een combinatie van problematiek vallen sommige kinderen tussen wal en schip. Dankzij BOEG zijn er voor deze kinderen alternatieven gestart voor residentieel verblijf. Zoals de kleinschalige woonvoorziening van Pactum en Karakter. Kinderen kunnen hier onvoorwaardelijk wonen in een gewone woonwijk in de gemeente Nijmegen. In het filmpje vertelt Karine Jackson meer over dit initiatief.

Ook EntreaLindenhout heeft met een nieuwe voorziening op het terrein in Ubbergen, gemeente Berg & Dal een concept ontwikkeld waar jongeren zo thuis mogelijk kunnen opgroeien.

3. Kennisfunctie

BOEG zorgt ervoor dat we in de regio structureel leren van casuïstiek. Zo werken we aan oplossingen voor de lange termijn. BOEG heeft bijvoorbeeld casusonderzoekers opgeleid die met gezin en betrokken professionals reflecteren op uithuisplaatsingen. Daarnaast leren de expertisecentra ook van elkaar.