Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming


In het hele land wachten kinderen en gezinnen té lang op de inzet van jeugdbescherming en passende jeugdhulp. Dat is de duidelijke boodschap van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Nadat de rechtbank een beschermingsmaatregel heeft uitgesproken, duurt het soms nog maanden voordat de hulp goed op gang komt.

 

Jongen op skelter

Op basis van het IGJrapport kregen 51 gemeenten in Gelderland de opdracht om afspraken te maken met Jeugdbescherming Gelderland. Dit heeft in april 2020 geleid tot de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Alle betrokken partijen in Gelderland hebben zich aan deze agenda verbonden: de zeven jeugdhulpregio’s, drie Veilig Thuis-organisaties, vier gecertificeerde instellingen van de jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. Met de verbeteragenda werken we samen aan twee pijlers:

 1. Samenwerken en kennisdelen
 2. Contracteren en basisafspraken

Alle belangrijke informatie over de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) is voortaan te vinden op www.gvjb.nl Het contract, de bouwstenen, de aanmeldroutes; alle relevante stukken die de afgelopen periode zijn vastgesteld om in de regio’s mee aan de slag te gaan zijn te lezen en te downloaden vanaf deze website.

logo gelderse verbeteragenda

Samenwerken en kennisdelen vanuit één visie

Veilig Thuis, jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming werken in Gelderland vanuit één visie. Centraal hierin staan vier kernwaarden:

 • Wij werken vanuit vertrouwen en partnerschap
 • Wat we doen met en voor een gezin is duidelijk, navolgbaar en transparant
 • Wij zien in een gezin alle kinderen en opvoeders met hun geschiedenis
 • We leren door samen te reflecteren

De afspraken uit de verbeteragenda betekenen ook een andere opdracht voor de lokale teams. Zij werken vanaf 2022 nog nadrukkelijker dan eerst samen met jeugdbescherming en Veilig Thuis bij kwetsbare kinderen en gezinnen. Zo willen we tijdig passende jeugdhulp inzetten. En voorkomen dat een beschermingsmaatregel nodig is.

In de regio Gelderland-Zuid maken we afspraken om partnerschap verder vorm te geven. Dit doen we met zogenaamde Toekomsttuinen. Deze sluiten aan bij het landelijk Toekomstscenario  kind- en gezinsbescherming uit maart 2021.

Contracteren en basisafspraken

In Gelderland zijn vier gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming:

 • Jeugdbescherming Gelderland
 • William Schrikker Stichting
 • Leger des Heils
 • Jeugd Veilig Verder

In januari 2022 starten we in het Rijk van Nijmegen met een nieuw uniform contract met deze instellingen. In deze contracten staan alle Gelderse afspraken. Hiermee maken we het volgende mogelijk:

 1. Jeugdbeschermingsorganisaties investeren in hun personeel en de caseload van jeugdbeschermers neemt af;
 2. Sneller ingrijpen bij signalen van onveiligheid en hierdoor minder jeugdbeschermingsmaatregelen;
 3. Efficiëntere organisatie van de inzet van (hoog)specialistische jeugdzorg en en daarmee minder administratieve lasten;
 4. Betere aandacht en zorg voor kwetsbare gezinnen.

Vertrouwen

De jeugdzorg is een complex dossier met veel verbindingen en raakvlakken. De jeugdbescherming speelt hierin een essentiële rol. Ondanks onze inzet kan Gelderland nog niet altijd tijdig aan de gestelde normen voldoen. Voor de inzet van een jeugdbeschermer geldt een kleine, maar structurele wachttijd van meer dan vijf werkdagen. En bij complexe zorgvragen duurt het soms langer dan drie maanden voordat passende jeugdhulp mogelijk is. De gemaakte afspraken leiden tot een versterking van de jeugdbescherming en betere zorg voor kwetsbare gezinnen.

Maar niet alle problemen zijn in een keer opgelost. Want ook met optimale zorg kunnen we niet alle veiligheidsproblemen voorkomen. Daarnaast kunnen we de wachttijden door krapte op de arbeidsmarkt niet altijd oplossen. Toch hebben we vertrouwen in de nieuwe samenwerking met de veiligheidspartners. De gezinnen kunnen op ons rekenen.

Wietske | Met jou mee

Als jeugdbeschermer krijgt Wietske een heel ongebruikelijk verzoek.

Jolanda | Hé, moeders!

Als jeugdbeschermer is Jolanda even helemaal sprakeloos.

Marcel | Pakjes drinken

Als crisisinventor neemt Marcel ’s nachts een moedig besluit.

Man zit lachend en kijkt in de camera