Overleg Passende Hulp

Het Overleg Passende Hulp (OPH)  is een Regionaal Expertteam (RET) voor casussen die onder de Jeugdwet vallen. Verwijzers van de jeugdbescherming of wijkteams kunnen voor advies terecht bij de experts uit dit team. De experts zijn specialisten die werkzaam zijn bij  verschillende jeugdzorgaanbieders.  Ook kunnen  ervaringsdeskundigen deelnemen. Doel van het OPH: op korte termijn passende hulp organiseren voor elk kind. Hoe complex de zorgvraag ook is en ondanks wachtlijsten bij zorgaanbieders.

Meisje lacht

Het OPH faciliteert verwijzers en volgt hen. Het advies is soms niet direct uitvoerbaar, dan wordt een maatje gekoppeld aan de inbrenger. Ook kan procesregie worden toegevoegd. Verwijzers komen om verschillende redenen bij het OPH. Om inhoudelijk advies  als een uithuisplaatsing van een kind dreigt. Als overbruggingszorg nodig is, omdat de best passende plek niet direct beschikbaar is. Ook zijn er financiële vragen  voor niet-gecontracteerd aanbod. Want plaatsingen in pleegzorg, gezinshuis of residentieel verblijf moeten worden gemeld aan de regio. Zo krijgen de beleidsadviseurs in de regio Nijmegen én het Regionaal Ondersteuningsbureau zicht op het zorglandschap. 

Heb je over het aanmeldproces vragen, kijk dan  hier:  Overlegtafel: OPH – ROB regio Nijmegen.

Het OPH ging in februari 2020 van start. Het kwam in de plaats van het Casusoverleg Jeugdhulp met Verblijf. Sinds de start van het OPH bespreken we  alle aanmeldingen in een vooroverleg.  Daar wordt gekeken wat de vraag van de verwijzer is. En wordt besloten of inbreng aan het OPH een toegevoegde waarde heeft. Regio en zorgaanbieders hebben deze werkwijze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, natuurlijk met de nodige privacy regels.  Ook Wijchen neemt sinds 2021 deel aan het OPH.

Het OPH ís en blijft in ontwikkeling

Het OPH ís en blijft in ontwikkeling. Het voldoet aan de Gelderse basisvereisten voor regionale expertteams en aan de eisen van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Daarnaast maken we binnenkort gebruik van de landelijke indicatoren voor monitoring. 

“Verwijzers  in onze regio weten het OPH steeds vaker en eerder weten te vinden als uithuisplaatsing van een kind dreigt. En onze experts geven steeds meer bruikbare adviezen geven bij complexe vragen. Zo krijgen meer kinderen passende hulp. Daar zijn we trots op!”

Daniëlle | Eigen plek

Als jeugdbeschermer gelooft Danielle in de kracht van een jonge moeder.

Vier vrouwen staan lachend voor een muur