Jeugddetentie en nazorg

In Nederland zijn zeven inrichtingen voor jeugddetentie. Drie daarvan vallen onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn Rijks Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI).  JJI de Hunnerberg in Nijmegen is er daar één van. Hier is plaats voor maximaal 72 jongeren. Er zitten vooral jongens, maar de Hunnerberg neemt als enige JJI in Nederland ook meisjes aan.

Man staat en kijkt lachend de camera in

De meest voorkomende redenen voor een verblijf in de Hunnerberg zijn overvallen, zedendelicten en ernstige psychiatrische problematiek. De jongeren komen uit het hele land. Plaatsing gebeurt meestal op basis van beschikbare plekken. Soms kiest men een bepaalde locatie ver weg van de eigen stad en het netwerk. De jongeren krijgen onderwijs van Kristallis.

Teveel jongeren vallen na hun detentie terug in het oude gedrag. Ze plegen opnieuw een delict en komen weer vast te zitten. Dit noemen we het draaideureffect. In 2019 was het 2-jarig recidivecijfer 58%. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vond dit percentage terugval veel te hoog. Daarom kwam het met een handreiking voor een beter nazorgplan voor jeugdigen na detentie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een goed nazorgplan essentieel is om recidive te voorkomen. Jongere, ouders, gemeenten en justitiële ketenpartners maken samen zo’n nazorg- of perspectiefplan.

Ook de regio Nijmegen kreeg de vraag om de handreiking uit te voeren. Om hier invulling aan te geven, hebben we concrete werkafspraken gemaakt met alle betrokken veiligheidspartners. Want we zijn samen verantwoordelijk voor goede nazorg. We brengen vanaf het begin van de detentie in kaart wat de jongere na zijn detentie nodig heeft. Denk aan zaken op het gebied van wonen, werk, zorg, dagbesteding en financiën. Zo kunnen we:

  • het risico op recidive verkleinen;
  • het perspectief van de jeugdige vergroten;
  • de overlast voor de maatschappij beperken.

Uitgangspunten perspectiefplan

Het perspectiefplan draait om de volgende uitgangspunten:

  • een op de persoon afgestemde aanpak voor de relevante leefgebieden (in elk geval huisvesting, ID-bewijs, werk/school, financiën en zorg);
  • een sluitende aanpak met doorlopende zorg;
  • integrale samenhang en afstemming in de inzet van de betrokken partijen.

De lijn met jeugdzorg blijft. Voldoende begeleiding, behandeling en verblijf zijn belangrijk voor de forensische doelgroep. Net als een goede doorstroming naar Beschermd Wonen.

Voor de pilot nazorg hebben we een speciale nazorgcoördinator aangenomen. Deze zorgt voor bestendiging van de werkafspraken en verbetering van de samenwerking met de ketenpartners. De RIO-aanpak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vormt hiervoor het uitgangspunt. Een samenvatting van de pilot vind je hier. Het is nog te vroeg om de resultaten te bepalen.

Man met baard staat en kijkt lachend de camera in