Wat we willen bereiken

Grotere veiligheid voor gezinnen. We stellen het hele systeem en de normale leefwereld centraal bij gezinnen en kinderen waar veiligheidsproblemen bestaan. We brengen alle onderdelen van problematiek en hulpvragen in kaart. Veiligheidsaspecten zijn hier onderdeel van, geen doel op zich. We zetten sneller passende en zinvolle hulp in rondom en bij het kind en het gezin waardoor de veiligheid direct wordt vergroot.

Jongen op skelter

Waarom we dat willen
Het huidige stelsel, gericht op bescherming, is complex en knelt. Te vaak wordt niet tijdig passende hulp en bescherming gerealiseerd. Daarbij is te weinig samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen. Organisaties werken niet samen maar volgen elkaar als een estafette op. Daarbij doen deze organisaties hun “eigen ding” en overlappen onderzoekstaken en hulpplannen.  Voor de kinderen en gezinnen betekent dit vele wisselende gezichten en zij voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Veel professionals ervaren deze manier van werken als belemmerend. We hebben een integraal werkend systeem nodig. Integraal werken houdt in dat de hulp, ondersteuning en bescherming die wordt geboden door alle betrokken organisaties en professionals één samenhangend geheel vormen. Systeemgericht werken houdt in dat dit samenhangend geheel betrekking heeft op alle individuen en hun onderlinge relaties in een bepaalde thuissituatie

Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming

In het hele land wachten kinderen en gezinnen té lang op de inzet van jeugdbescherming en passende jeugdhulp. Dat is de duidelijke boodschap van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Nadat de rechtbank een beschermingsmaatregel heeft uitgesproken, duurt het soms nog maanden voordat de hulp goed op gang komt.

Jongen op skelter

Huiselijk geweld

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijke taak voor gemeenten. In onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken 15 gemeenten hier samen aan. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op.

Hand over schouder

Jeugddetentie en nazorg

In Nederland zijn zeven inrichtingen voor jeugddetentie. Drie daarvan vallen onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn Rijks Justitiële  Jeugd Inrichtingen (JJI). JJI de Hunnerberg in Nijmegen is er daar één van. Hier is plaats voor maximaal 72 jongeren. Er zitten vooral jongens, maar de Hunnerberg neemt als enige JJI in Nederland ook meisjes aan.

Man staat en kijkt lachend de camera in

Toekomsttuinen

De organisatie van de jeugdbeschermingsketen is complex, met veel betrokken organisaties. Van lokale wijkteams en Veilig Thuis tot Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. De diensten van de verschillende organisaties vormen te vaak geen logisch, samenhangend en overzichtelijk geheel voor het gezin. Er is overlap maar tegelijkertijd sluiten de vele schakels niet altijd op elkaar aan. Soms vallen er gaten. Met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort schieten.

Vrouw kijkt glimlachend langs de camera